Hui Zhao Research Group

Shudi Pan

Associate Professor
Primary office:


Summary
  • Associate Professor, Qingdao University, China
  • Visited KU from Fall 2015 to Spring 2017

Selected Publications

3. Shudi Pan, Weijin Kong, Jianhua Liu, XIaohui Ge, Peymon Zereshki, Shengcai Hao, Dawei He, Yongsheng Wang, Hui Zhao*, Understanding Spatiotemporal Photocarrier Dynamics in Monolayer and Bulk MoTe2 for Optimized Optoelectronic DevicesACS Applied Nano Materials, DOI:10.1021/acsanm.8b02008 (2018).

2. Shudi Pan, Frank Ceballos, Matthew Z. Bellus, Peymon Zereshki, and Hui Zhao*, Ultrafast Charge Transfer Between MoTe2 and MoS2 Monolayers2D Materials 4, 015033 (2017). 

1. Peymon Zereshki, Yaqing Wei, Frank Ceballos, Matthew Z. Bellus, Samuel D. Lane, Shudi Pan, Run Long*, and Hui Zhao*, Photocarrier Dynamics in Monolayer Phosphorene and Bulk Black PhosphorusNanoscale 10, 11307-11313.